PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY) Drukuj
środa, 28 marca 2018

DYREKTOR OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

na dzierżawę, na sezon letni 2018 , działki umiejscowionej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

 

Przedmiotem przetargu jest:

Dzierżawa działki o powierzchni 20 m2, stanowiąca część działki oznaczonej geodezyjnie nr 5088/20, na polu namiotowym w sektorze C (od strony drogi głównej) w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie bez możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej           i wodnej, z możliwością podłączenia do sieci energetycznej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług gastronomicznych bez możliwości sprzedaży alkoholu.

Cena wywoławcza wynosi: 3000 zł netto + należny podatek vat

Wadium: 300 zł

Szczegółowe zasady dzierżawy zostaną określone i końcowo sprecyzowane w umowie dzierżawy.

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie, jawnie 20.04.2018 r. o godz. 915 w siedzibie OKSiR  w Witkowie przy ul. Jana Pawła II 3 w sali konferencyjnej / I piętro /.

Obecność oferentów nie jest obowiązkowa. Rozstrzygniecie nastąpi w  dniu 20.04.2018 r.  o  godz. 1000, a  pisemnie o  wyniku przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni w ciągu 3 dni od zamknięcia.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty i  wpłata wadium w kasie OKSiR lub na konto OKSiR nr 27 8538 0002 0013 0390 2000 0001 do dnia składania ofert tj: do godz. 900 dnia 20.04.2018 r.

(Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli wpłynęło w  wyznaczonym terminie na rachunek OKSiR )

Oferta powinna zawierać:

  • dane oferenta (imię i  nazwisko, ew. nazwa i  siedziba firmy - organ reprezentujący, adres, nr telefonu),
  • datę sporządzenia oferty,
  • oferowaną cenę dzierżawy w  kwocie brutto nie niższej niż cena wywoławcza,
  • kserokopie dowodu wpłaty wadium,
  • zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu,
  • zobowiązanie oferenta do wpłacenia zaoferowanej kwoty najpóźniej do dnia podpisania umowy,
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z  regulaminem przetargu oraz przyjmuje podane w  nim warunki bez zastrzeżeń (druk oświadczenia można pobrać w siedzibie OKSiR),
  • numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.

Oferty należy złożyć w  siedzibie OKSiR w Witkowie, przy ul. Jana Pawła II 3 w biurze ADMINISTRACJI lub przesłać listem poleconym z  dopiskiem:

„Przetarg na dzierżawę działki na polu namiotowym w OW Skorzęcin”,

na adres: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo w  terminie do dnia 20.04.2018 do godz. 900

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał zaliczone zostanie na poczet należnego czynszu. Pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, najpóźniej w ciągu trzech dni.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg, a  nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy       w  terminie 7 dni od zamknięcia przetargu, bądź nie wpłaci zaoferowanej kwoty do dnia podpisania umowy przechodzi na rzecz OKSiR.

Regulamin przetargu dostępny jest w  siedzibie OKSiR oraz na stronie internetowej www.oksir.witkowo.pl lub www.skorzecin.net.pl

Bliższe informacje o  przetargu dostępne są w siedzibie OKSiR lub pod numerem     tel. 61 477 92 77 w  godz. 8.00-15.00.

Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu  z  pracownikiem OKSiR (61  477-92-77).

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w  przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z  ofert.

Witkowo, 28.03.2018 r.

 

PLIK DO POBRANIA TUTAJ