PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY) Drukuj
środa, 28 marca 2018

DYREKTOR OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

na dzierżawę, na sezon letni 2018 , stanowisk handlowych umiejscowionych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

 

1. Przedmiotem przetargu są:

1. Stanowiska handlowe - 4 sztuki + przyległy teren o pow. 9m² usytuowane przy Alei Handlowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej zgodnie z wpisem do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

- cena wywoławcza 1 stanowiska 2000 zł netto + należny podatek vat

- wadium                                         200,-

Stanowiska handlowe oznaczone są następującymi numerami licząc od strony centrum Ośrodka Wypoczynkowego: 1,2,3,4.

Wyżej wymienione stanowiska nie są wyposażone w dostęp do energii elektrycznej oraz

w system wodno – kanalizacyjny.

2. Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie, jawnie 20.04.2018r. o godz. 11ºº w siedzibie OKSiR w Witkowie przy ul. Jana Pawła II 3 w Sali konferencyjnej.

3. Obecność oferentów nie jest obowiązkowa. Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 20.04.2018r. o godz. 1115, a pisemnie o wyniku przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni w ciągu 3 dni od zamknięcia.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty i wpłata wadium w kasie OKSiR lub na konto OKSiR nr 27 8538 0002 0013 0390 2000 0001 do dnia składania ofert, tj. do godz. 1030 dnia 20.04.2018r.

( Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek OKSiR )

5. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty cenowej na więcej niż jedno stanowisko handlowe, pod warunkiem uiszczenia wadium na każde stanowisko handlowe, którego propozycja dotyczy. W przypadku składania oferty cenowej na więcej niż jedno stanowisko handlowe konieczne jest złożenia osobnej oferty cenowej na każde stanowisko handlowe.

6. Oferta powinna zawierać:

  • dane oferenta (imię i  nazwisko, ew. nazwa i  siedziba firmy - organ reprezentujący, adres, nr telefonu),
  • datę sporządzenia oferty i oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym w/w stanowisk handlowych (druk oświadczenia można pobrać w siedzibie OKSiR),
  • oferowaną cenę dzierżawy w  kwocie brutto nie niższej niż cena wywoławcza,
  • kserokopie dowodu wpłaty wadium,
  • zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu,
  • zobowiązanie oferenta do wpłacenia zaoferowanej kwoty najpóźniej do dnia podpisania umowy,
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z  regulaminem przetargu oraz przyjmuje podane w  nim warunki bez zastrzeżeń (druk oświadczenia można pobrać w siedzibie OKSiR),
  • numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.

7. Oferty należy złożyć w  siedzibie OKSiR w Witkowie, przy ul. Jana Pawła II 3 w biurze ADMINISTRACJI lub przesłać listem poleconym z  dopiskiem:„Przetarg na stanowisko handlowe nr …... w OW Skorzęcin”, na adres: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo w terminie do dnia 20.04.2018 do godz. 1030..

8. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał, zaliczone zostanie na poczet należnego czynszu. Pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, najpóźniej w ciągu trzech dni.

9. Wadium oferenta, który wygrał przetarg, a  nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy       w  terminie 7 dni od zamknięcia przetargu, bądź nie wpłaci zaoferowanej kwoty do dnia podpisania umowy przechodzi na rzecz OKSiR.

10. Regulamin przetargu dostępny jest w  siedzibie OKSiR oraz na stronie internetowej www.oksir.witkowo.pl lub www.skorzecin.net.pl

11. Bliższe informacje o  przetargu dostępne są w siedzibie OKSiR lub pod numerem     tel. 61 477 92 77 w  godz. 8.00-15.00.

12. Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu         z  pracownikiem OKSiR (61  477-92-77).

13. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w  przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z  ofert.

Witkowo, 28.03.2018 r.

 

 

PLIK DO POBRANIA TUTAJ