Przetarg nieograniczony na Wykonanie modernizacji budynku Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Drukuj
czwartek, 26 lutego 2009

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na: ?Wykonanie modernizacji budynku Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie przy ul. Sportowej 15?. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie remontu budynku Ośrodka Kultury Sportui Rekreacji w Witkowie polegającym na: założeniu pokrycia dachowego, wymianie stolarki okienno - drzwiowej , ociepleniu budynku, otynkowaniu i pomalowaniu budynku.

 
 
 
 
Witkowo, dn.26.02.2009r.

Oznaczenie sprawy: 01/OW / 2009
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1. Zamawiający:
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Sportowa 15
62 ? 230 Witkowo
www.skorzecin.net.pl
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Telefon: 0-61 477 92 77 Fax 0-61 477 92 77
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na: ?Wykonanie modernizacji budynku Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie przy ul. Sportowej 15?.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.skorzecin.net.pl

2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie remontu budynku Ośrodka Kultury Sportu
i Rekreacji w Witkowie polegającym na: założeniu pokrycia dachowego, wymianie stolarki okienno - drzwiowej , ociepleniu budynku, otynkowaniu i pomalowaniu budynku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15 sierpnia 2009r.

4. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać pod adresem:

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Sportowa 15
62 - 230 Witkowo

5. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest:
w sprawach formalnych i merytorycznych - Zofia Nowakowska - starszy referent,
tel.: (061) 477 92 77, w godz.: 8.00-15.00

6. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
6.1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
6.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej upzp,
6.3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):
a) wskaże do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia:
- kierownika robót: posiadającego co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w robotach podobnych do przedmiotu zamówienia i posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robót budowlanych.
b) wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie, od 2 do 5 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.


Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia"/"nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 7 niniejszego ogłoszenia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

7. Oświadczenia i dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem), jakie musi dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) wypełniony formularz OFERTA,
2) Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, załącznik nr 3.
3) Wykaz kierownictwa robót i kluczowych pracowników, załącznik nr 4.
4) Doświadczenie zawodowe Wykonawcy, załącznik nr 5, wraz z referencjami.
5) Karta gwarancji serwisu, załącznik nr 6.
6) Projekt umowy, załącznik nr 7.
7) Kosztorys ofertowy.
8) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  9) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  11) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  12) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

9. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.


10. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.


11. Zamawiający nie zamierza:

a) zawrzeć umowy ramowej,
b) ustanowić dynamicznego systemu zakupów,
c) dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


12. Oferty należy składać do dnia: 20.03.2009r. do godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Sportowa 15
62 - 230 Witkowo
Pokój nr 1

13. Oferty zostaną otwarte dnia: 20.03.2009r., o godz. Godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Sportowa 15
62 - 230 Witkowo
Pokój nr 1


14. Wykonawcy będą związani ofertą przez 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
15. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: Cena - 100%.

Zatwierdzam: Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
 /-/ Stanisław Rajkowski
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przedmiar robót 221-00-000
Formularz ofertowy