Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Statut Drukuj
środa, 27 kwietnia 2011

STATUT
OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zwany dalej Ośrodkiem jest gminną instytucją kultury.
2. Siedziba Ośrodka mieści się w Witkowie ul. Sportowa 15, a terenem działania jest Gmina i Miasto Witkowo.

§2.

Ośrodek działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 1997r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)
4) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.),
5) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),
6) postanowień niniejszego Statutu.

§3.

Ośrodek posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

ROZDZIAŁ II ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§4.

1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz organizowanie i popularyzacja rekreacji, sportu i turystyki na terenie Miasta i Gminy Witkowo.
2. Przedmiot działalności Ośrodka stanowią:
1) prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w zakresie działania Ośrodka,
2) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
3) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
4) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
5) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru i sztuki ludowej oraz zainteresowań wiedzą i sztuką,
6) organizowanie wystaw,
7) organizowanie konkursów w różnych dziedzinach,
8) organizowanie koncertów, przeglądów i festiwali,
9) organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie rekreacji, wypoczynku, sportu i turystyki,
10) właściwa eksploatacja, konserwacja i modernizacja obiektów przekazanych w użytkowanie Ośrodkowi,
11) prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
12) tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych,
13) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej i turystyki,
14) organizowanie zajęć, zawodów i imprez rekreacyjno - sportowych i turystycznych.

§ 5.

1. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o posiadaną bazę, z której przychody przeznaczane są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, w szczególności polegającą na:
a) wynajmowaniu i dzierżawieniu pomieszczeń i gruntów na cele kulturalno - rekreacyjne i handlowo gastronomiczne,
b) wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe oraz na doraźne potrzeby organizacji społecznych,
c) prowadzenie małej gastronomii i drobnego handlu,
d) odpłatnym doradztwie w dziedzinach związanych z działalnością, statutową, informacji turystycznej,
e) działalności wydawniczej.
2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

ROZDZIAŁ III
ORGANY ZARZĄDZAJĄCE, STRUKTURALNE, DORADCZE I NADZORCZE

§ 6.

1. Ośrodkiem kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo.
2. Powołanie dyrektora może nastąpić w drodze konkursu przeprowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, w oparciu o zasady określone w regulaminie konkursu uchwalonego przez Radę Miejską w Witkowie.
3. Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością,
b) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
c) zarządzenie majątkiem Ośrodka,
d) wykonywanie czynności pracodawcy wobec pracowników Ośrodka,
e) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,
f) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,
g) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego zgodnie z obowiązującymi terminami,
h) sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności,
i) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.
4. Dyrektor może wskazać pracownika Ośrodka do wykonywania określonych czynności na czas swojej nieobecności.

§ 7.

1. Główny księgowy i pełnomocnik dyrektora działają w ramach zakresu obowiązków i kompetencji określonych w Regulaminie Organizacyjnym i udzielonych przez dyrektora uprawnień, ponosząc przed dyrektorem odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.
2. Główny księgowy odpowiada za gospodarkę finansową Ośrodka. Zakres zadań
i obowiązków głównego księgowego określają odrębne przepisy.

§ 8.

1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka upoważniony jest samodzielnie dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.
2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.

§ 9.

Organem doradczym jest Komisja Szkolnictwa, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Witkowie.

§ 10.

Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii ziałających w Ośrodku związków zawodowych i stowarzyszeń twórców.

§ 11.

1. Nadzór administracyjno - finansowy nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta.
2. Nadzorowi temu podlega:
a) prawidłowość dysponowania przyznanymi Ośrodkowi środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem,
b) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw pracowniczych.
3. Burmistrz wykonuje czynności nadzorcze poprzez upoważnione przez siebie osoby.
4. Osoby, o których mowa w ust. 3 mają prawo:
a) wstępu do Ośrodka w godzinach otwarcia,
b) wglądu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu nadzoru.
5. Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się notatkę służbową, którą podpisuje osoba je przeprowadzająca oraz dyrektor. Dyrektor ma prawo zażądać sprostowań i uzupełnień, a w przypadku ich nieuwzględnienia odmówić jego podpisania.
6. Protokół, wraz ze stanowiskiem dyrektora przedkłada się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
7. Dyrektor ma prawo zgłosić na piśmie zastrzeżenia co do zaleceń Burmistrza i w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania zwrócić się do Rady Miejskiej o ich rozpatrzenie na najbliższej sesji.
8. Postanowienia ust. 1- 7 nie naruszają uprawnień nadzorczych i kontrolnych innych organów na podstawie odrębnych przepisów.

§ 12.

Strukturę organizacyjną Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do Statutu.

ROZDZIAŁ IV
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 13.

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami dotyczącymi instytucji kultury.
2. Źródłami dochodów są:
a) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
b) dotacje z budżetu gminy,
c) darowizny, spadki, zapisy
d) kredyty bankowe,
e) odsetki z lokat bankowych,
f) inne dozwolone prawem.
3. Źródłami dochodów mogą być także dotacje z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury.

ROZDZIAŁ V ZMIANA STATUTU

§ 14.

1. Projekt zmiany statutu może zgłosić z własnej inicjatywy dyrektor po zaopiniowaniu go przez Komisję Szkolnictwa, Kultury i Sportu.
2. Projekt zmian Statutu wraz z uzasadnieniem i wymaganymi opiniami dyrektor przedkłada za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Przewodniczącemu Rady Miejskiej z wnioskiem o skierowanie go pod obrady sesji i podjęcie uchwały
w sprawie zmiany Statutu.
3. Burmistrz Gminy i Miasta przedkłada Przewodniczącemu Rady projekt i wnioski, o których mowa w ust. 3 wraz ze swoją opinią w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

ROZDZIAŁ VI PRZEPISY KOŃCOWE

§ 15.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

 

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie

Odwiedź nas na Facebooku

Licznik odwiedzin

Dzisiaj0
Łącznie wizyt223615
Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości